In: Roczniki Humanistyczne
Tom LXX, zeszyt 5 – 2022, Zeszyt Specjalny / Speciale Uitgave, p. 77-95.