Kontrastivna istraživanja. Zbornik radova 5. simpozijuma Društva za primenjenu lingvistiku Vojvodine, Novi Sad, 1996, 270-275.