Joegoslavië is toegetreden tot de Coca-Cola-wereld“ (Jugoslavija je pristupila svetu koka kole)

Vrij Nederland, 7 juli 2001. Više detalja [...]